d  e      e  e  r  s  t  e      s  t  a  p   

... misschien gaat dit over ... eerlijkheid

Inleiding: Van de ziekte die alcoholisme heet 

De Twaalf Stappen om te komen tot een leven, dat niet langer wordt beheerst door de zucht naar drank, zijn gebaseerd op de ervaringen van duizenden hersteld alcoholisten.
Zij vormen een programma, en zijn als geheel tevens een geneesmethode. In de werkgroepen van Alcoholics Anonymous is geconstateerd, dat een alcoholist, die ertoe komt deze Twaalf Stappen te doen en daartoe de hulp aanvaardt, welke hij nodig heeft, de drank laat staan. Maar wie na een paar weken of maanden denkt, dat hij die Twaalf Stappen niet zo precies meer hoeft vol te houden, alt onherroepelijk terug in zijn oude kwaal.
Een alcoholist is een patiënt die niet beseft hoe ernstig ziek hij is. Men heeft hem gezegd dat hij de borrel moet laten staan en hij vind zelf ook, dat het beter zou zijn dit te doen, doch het lukt hem niet. Het kan hem zonder meer ook niet lukken, want de aard van zijn ziekte maakt, dat de zucht naar drank onoverkomelijk wordt, zodra hij enige alcohol heeft geproefd, of soms alleen maar heeft geroken. Van dat ogenblik af kan hij zich niet meer tegen het verlangen naar drank verzetten. Hij moet drinken. Niet zijn gebrek aan wilskracht, niet zijn zwakheid zijn daarvan de oorzaak. Het komt door zijn kwaal, door het alcoholisme.
Alcoholisme tast wel niet iedereen aan, die alcohol gebruikt, maar grijpt toch om zich heen zonder aanzien van de persoon. De patiënt kan ongeschoold arbeider zijn, of moeder van een gezin die maar met moeite kan rondkomen, doch net zo goed iemand met een lange academische opleiding, arts, professor, groot zakenman. Hij kan vertegenwoordiger zijn van een bedrijf, procuratiehouder, kantoorbediende of handarbeider. De ziekte grijpt langzaam, doch onafwendbaar haar prooi. En het is heel erg, wanneer dit gebeurt, want dan begint de lijdensgeschiedenis die een mensenleven verbittert. De drinker, zijn gezin, werkkring en familie gaan eronder gebukt. Telkens weer falen alle pogingen om van de drank af te komen.
Maar erger is het nog als de drinker noch diens naaste omgeving beseffen dat hier sprake is van een veel voorkomende, zij het zeer ernstige ziekte, waarvan herstel onmogelijk is zolang de patiënt niet weet dat hij ziek is en dus niet alles op alles zet om te herstellen. Zoals een suikerzieke, een nierpatiënt, een hartleider weten dat zij ziek zijn en dus de leefregels volgen, die hun huisdokter voorschrijft.
In 1935 hebben een effectenmakelaar en een chirurg, beiden totaal verslaafd aan de drank, na een gesprek over de hopeloze ellende waarin zij steeds weer vervielen, elkaar gesteund in een poging om ieder voor zich nuchter te blijven door de ander te helpen in de strijd om nuchter te zijn. 'Op eigen kracht komen we er toch niet', redeneerden zij.
Dit gesprek werd enkele weken later gevolgd door de oprichting van een werkgroep van alcoholisten, die de drank wel wilden laten staan, doch daartoe persoonlijk niet in staat waren. Men besloot tot zeer nauwe onderlinge samenwerking.
Op dat ogenblik ontstond de vriendenkring van 'Anonieme Alcoholisten', die vanuit Akron in de staat Ohio, eerst in de Verenigde Staten, later ook buiten Amerika, werkgroepen zou stichten om alcoholisten de gelegenheid te bieden, herstel van hun ziekte te vinden.
Uit deze werkgroepen is de geneesmethode van de Twaalf Stappen ontwikkeld en talloze alcoholisten - de AA telt verscheidene miljoenen leden over de hele wereld - zijn tot lichamelijk en maatschappelijk herstel gekomen.
Wij wijzen hierop met diepe ernst, omdat wie dit weet, de Twaalf Stappen met andere ogen nog eens zal lezen, hoewel hij in een eerste opwelling misschien heeft gedacht: "Dat is niets voor mij".
Alcoholisme, de ziekte, blijkt tweeërlei oorzaken te hebben. Allereerst is de patiënt - hoe vreemd dat ook moge klinken - overgevoelig voor alcohol - zoals iemand overgevoelig kan zijn voor bloeiend gras of voor primula's.
Die overgevoeligheid kan ontstaan door organische gebreken (epilepsie b.v.) maar ook door langdurig intensief alcoholgebruik. Doch bovendien heeft alcoholisme vrijwel altijd ook een psychische oorzaak. Op de een of andere manier is het evenwicht tussen fysiek en psychisch welzijn bij de patiënt verstoord. Een psychische oorzaak brengt hem tot drinken en zijn lichaam reageert op het drinken door overgevoelig te worden. Zodra dit het geval is doen zich symptomen voor, die men bij elke alcoholist erkent. Wij noemen er enkele.
Hij blijft drinken. Hij drinkt vlugger dan de anderen in wier gezelschap hij zich bevindt. Hij drinkt op tijden, dat hij zou moeten werken. Hij weet, als hij nuchter is, vaak niet meer wat hij deed toen hij dronken was. Hij heeft 's ochtends drank nodig om aan het werk te kunnen gaan. Hij snakt naar alcohol lang voor de avond. Hij zegt dat hij de drank best kan laten staan, maar hij doet het niet. Hij verwaarloost zijn werk en zijn gezin voor de drank. Hij wordt stuurloos. Zulke patiënten biedt de AA nu als geneesmethode de Twaalf Stappen. Niet één of twee stappen. Twaalf!
En die Twaalf Stappen zijn als de spaken in een wiel. Gezamenlijk maken zij het wiel sterk. Elk afzonderlijk hebben zij praktisch geen nut.
Men moet dus deze Stappen zien als één geheel. Zij vormen samen een gedachtewereld van waaruit de alcoholpatiënt zich een nieuw leven kan opbouwen, als hij die stappen één voor één heeft gedaan.
Laat ons deze richtlijnen in een notedop overschouwen.
Het begint met de erkenning, dat de alcoholist tegenover de drank, die zijn leven stuurloos maakt, machteloos is.
Dat is de bekentenis van onmacht, waartoe iemand moet komen, wiens leven hem persoonlijk juist door de drank nog iets lijkt. Een borrel geeft zo'n sterk gevoel! Onder de borrel worden de beste voornemens wakker, al worden die nooit gerealiseerd.
Toch vraagt de AA een drinker, uit eigen vrije wil deze bekentenis af te leggen. Deze Eerste Stap is heel moeilijk. Hij eist inzicht in eigen levenswijze: hij eist dat men zichzelf leert zien, zoals men is.
Dan volgt het vragen en aanvaarden van hulp, zodra de zieke heeft erkent ziek te zijn. De Twaalf Stappen spreken over God, hoe ook ieder van ons Hem persoonlijk aanvaardt. Bedoeld wordt dus - zo je wil - de Hogere Macht, die de patiënt in zijn leven, al is het misschien wel onbewust, heeft leren aanvaarden. In de AA redetwist men niet over geloofs- of levensovertuigingen. Het gaat er om, dat de patiënt gebruik wil maken van een Macht sterker dan hijzelf, onder welke naam hij deze ook pleegt aan te duiden. Die Macht oefent op zijn lichaam en zijn geest de zegenrijke invloed uit, die een arts kan hebben op een zieke, als deze zich met vertrouwen aan zijn leiding onderwerpt.
Door die Macht in zijn leven te aanvaarden, wordt het een alcoholist mogelijk schoon schip te maken, als hij bereid is ook van zijn verleden te herstellen wat mogelijk is. Want er zijn nog schulden, en onrecht wacht op herstel. Hij voelt berouw over zijn falen en hij wil een ander, gelukkiger mens worden.
De laatste Stap wijst op het nieuw verworven inzicht, dat hij een beter leven alleen kan volhouden, als hij er iets voor over heeft. Als hij er voor blijft vechten. Hij vecht er voor door een lotgenoot te helpen de drank te laten staan.
De AA telt leden, die sedert jaren nuchter blijven, de fouten van een verleden hebben afgeboekt, opnieuw een maatschappelijke positie bekleden en voortgaan onder alcoholisten te helpen. Dit laatste houdt hen staande en dat weten zij!
De Twaalf Stappen kunnen voor iedere alcoholist de weg naar herstel vormen. Maar men moet die stappen vrijwillig doen.

Wie bekent er graag zijn totale nederlaag? Praktisch niemand, en dit is ook normaal. Ieder natuurlijk instinct verzet zich tegen de gedachte van persoonlijke machteloosheid. Het is waarlijk verbijsterend te moeten toegeven, dat we, met het glas in de hand, onze geest hebben verwrongen tot zo'n obsessie tot zelfvernietigend drinken, dat enkel een daad van de voorzienigheid ze van ons kan verwijderen.
Geen enkel bankroet kan hiermede vergeleken worden. De alcohol is de schraapzuchtige schuldeiser geworden, die alle zelfvertrouwen heeft vernietigd en onze wil om aan zijn eisen te weerstaan heeft gebroken. Eenmaal die harde werkelijkheid aanvaard, is het bankroet van ons menselijk leven totaal.
In de AA krijgen wij echter een totaal andere kijk op deze vernedering. Wij leren er, dat wij enkel door deze volledige nederlaag in staat zijn om de eerst stappen te zetten op de weg van onze vrijmaking en het verwerven van sterkte. Het aanvaarden van onze persoonlijke machteloosheid wordt uiteindelijk de grondslag van een nieuw gelukkig en doelbewust leven.
Wij weten dat een alcoholist, die zich bij AA aansluit, en zijn uitkomstloze zwakheid met al de gevolgen niet aanvaardt, er weinig baat zal vinden. Als hij aldus niet nederig is, zal zijn nuchterheid - indien die er is - zeer wankel zijn. Het ware geluk zal hij nooit vinden. Dit is een van de onomstootbare feiten uit het leven van AA, bevestigd en bewezen door talloze ervaringen. Het beginsel, dat wij geen blijvende sterkte zullen vinden vooraleer wij onze volledige nederlaag hebben toegegeven, vormt de hoofdwortel waaruit de AA-plant is ontsproten en gegroeid.
Wanneer men er voor het eerst op aandrong, dat wij onze onmacht zouden erkennen kwamen de meesten van ons in opstand. Wij waren immers naar de AA gekomen met de bedoeling om zelfvertrouwen op te doen. Daar werd er gezegd dat het zelfvertrouwen, voor wat de alcohol betreft, uit den boze is. Wij waren immers naar de AA gekomen met de bedoeling om zelfvertrouwen op te doen. Daar werd gezegd dat het zelfvertrouwen, voor wat de alcohol betreft uit den boze is. Onze sponsors zeiden, dat wij het slachtoffer waren van een sterke geesteskwelling, en dat geen enkele menselijke wilskracht in staat is ze te breken. Volgens hen was het onmogelijk zonder enige steun deze drang te overwinnen. Meedogenloos beschreven zij het dilemma. Zij toonden aan, dat wij een steeds groeiende gevoeligheid voor de alcohol bezaten. Ze noemden het een allergie. Het was een zwaard met twee vlijmscherpe kanten: eerst werden wij aangegrepen door een waanzinnige drang, die ons naar het glas deed grijpen, en eenmaal aan de drank werd ons lichaam aangetast door een allergie, die ons met zekerheid naar de zelfvernietiging leidde. Slechts enkele zouden er in slagen op eigen kracht die drang te overwinnen. Statistieken wezen uit dat in het algemeen alcoholisten niet op eigen kracht de weg naar herstel vonden.
In de pioniers-periode van AA konden slechts de meest wanhopige gevallen deze onaangename waarheid aannemen. En zelfs deze alcoholisten die tegen de dood vochten, hadden nog moeite om te beseffen hoe hopeloos hun toestand op dat ogenblik was. Een paar gelukten er nochtans in. En wanneer zij zich vol vertrouwen aan de AA-beginselen vastklampten zoals een drenkeling aan een reddingsboei, werden zij bijna steeds gered. Om die reden werden er in de eerste uitgave van het boek 'Anonieme Alcoholisten', wanneer onze AA-beweging slechts enkele leden telde, alleen belevenissen aangehaald van de meest hopeloze gevallen van alcoholisme. Vele alcoholisten, die zich in een minder hopeloze toestand bevonden en die zich bij AA aansloten, zouden niet gelukken omdat zij het hopeloze van hun toestand niet konden toegeven.
Tot onze grote voldoening veranderde dit in de loop van de daarop volgende jaren. Alcoholisten, wier gezondheid door de drank niet was aangetast, die nog een gezinsleven, werk en zekere welstand hadden, ontdekten en erkenden, dat zij alcoholisten waren. Naarmate deze strekking toenam, sloten ook jonge lieden zich aan, die nauwelijks aanleg vertoonden voor alcoholisme. Zij werden die laatste tien of vijftien jaren leven als in een hel, die wij doorgemaakt hebben, bespaard. Nu kan de vraag gesteld worden hoe deze lieden deze stap konden aanvaarden. Er wordt toch vereist, dat zij zouden aanvaarden dat hun leven stuurloos was geworden.
Op het eerste zicht leek het noodzakelijk, dat ook zij tot op de bodem van de wanhoop zouden moeten afdalen, zoals anderen dat gedaan hadden. Nochtans konden wij door onze drankbelevenissen te vertellen, aantonen dat ons drinken al geen gewoonte meer was, maar wel het begin van een fatale progressie. Aan degenen, die nog twijfelden zegden wij: "Wellicht zijt gij geen alcoholist. Waarom tracht gij niet, voortgaande op hetgeen wij u vertelden over het alcoholisme, matig te drinken?" Deze houding leverde onmiddellijk resultaat op. Wij ondervonden, dat wanneer een alcoholist aan een ander de ware aard van zijn ziekte kon doen begrijpen, deze laatste nooit meer dezelfde mens van vroeger zou zijn. Na elke fuif zal hij zich de bedenking maken: "wellicht hebben die AA'ers toch gelijk". Na enkele dergelijke ervaringen en vaak jaren vooraleer hij voorgoed in het slop geraakt, zal hij overtuigd tot ons terugkeren. In feite hadden deze alcoholisten dezelfde ervaring van hopeloze machteloosheid opgedaan als eenieder van ons. De alcohol zelf was onze beste advocaat geworden.
Waarom moesten wij erop aandringen, dat elke AA'er eerst in de put moet? Het antwoord is eenvoudig. Slechts weinige mensen willen eerlijk proberen het AA-programma te beleven zo zij niet totaal in de put hebben gezeten. Want de overige elf stappen van AA beleven, betekent houdingen aannemen en daden verrichten waarvan in het algemeen, geen enkele alcoholist die nog drinkt zou durven dromen. Wie wenst er oprecht én eerlijk én verdraagzaam te zijn? Wie wenst er zijn fouten te erkennen en het toegebrachte onrecht te herstellen? Wie trekt er zich iets aan van een Hogere Macht, laat staan van gebed en meditatie? Wie wenst er zijn tijd en energie op te offeren om te trachten de AA-boodschap door te geven aan een volgende alcoholist? Neen, de doorsnee alcoholist, die zelfzuchtig is tot het uiterste, bedankt voor dergelijke vooruitzichten tenzij hij deze dingen doet om zelf in leven te blijven. Door de gesel van het alcoholisme worden wij naar de AA gedreven, waar wij het noodlottige van onze toestand ontdekken. Dan, en dan alleen wordt onze geest ontvankelijk en worden we bereid gevonden om te luisteren zoals alleen stervenden dat kunnen. Wij zijn bereid om alles te doen wat de meedogenloze dwanggedachte van ons zal verwijderen.