Voor het doel dat wij als groep nastreven bestaat er slechts één uiteindelijk gezag - een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten kan uiten. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten; zij regeren niet

2

AA is zowel een democratie als, om het met Bill W's woorden te zeggen "een goedaardige anarchie". Een groep kiest haar eigen verantwoordelijken, welk geen macht hebben om wie dan ook te verplichten wat dan ook te doen. In de meeste groepen roteren het merendeel van de kandidaten na zes maanden uit hun functie, en worden er nieuwe verantwoordelijken verkozen.Indien een groep deel wil uitmaken van de gehele AA dienstenstructuur, kiest zij een afgevaardigde voor de Provinciale Werkgroep (PW) van haar provincie. Vanuit elke PW worden twee afgevaardigden verkozen - een 1ste term en een 2de term- om hun provincie te vertegenwoordigen op de Algemene Dienstenraad (ADR), aan de werking van elke PW nemen ook de provinciale afgevaardigden naar de nationale diensten deel.Vanuit elke PW worden de chairman en acht andere AA leden afgevaardigd naar de, in Vlaanderen, tweejaarlijkse Algemene Dienstenconferentie (ADC), buiten de beheerders A en B van de ADR en alle andere AA leden die omwille van hun taak binnen AA automatisch deel uitmaken van ADC.De conferentie is zowat de dichtste benadering van de regering die AA heeft: zij geeft haar opinie over belangrijke zaken van het beleid, ze bevestigt de keuze van sommige genomineerde beheerders voor de Algemene Dienstenraad en verkiest rechtstreeks andere. Maar noch de ADC, noch de ADR kunnen bevelen geven aan om het even welke AA groep of groepslid.

Wie is er dan hier de baas ? AA is een spirituele beweging, en aldus is de "ultieme autoriteit" het geestelijke concept van het 'groepsgeweten'.
Zijn stem wordt gehoord wanneer een goed geïnformeerde groep bijeen komt om tot een besluit te komen.Het resultaat rust op méér dan één rekenkundige optellen van "ja " en "neen". Minderheidsideeën krijgen weloverwogen aandacht. Wat met de vervelende persoon die denkt altijd gelijk te hebben ? Misschien is het beter naar hem te luisteren voor het geval hij net deze ene keer het bij het rechte eind heeft. Indien hij zich vergist, zal hij - zo hij de Eerste en Tweede traditie indachtig is - de beslissing van het groepsgeweten aanvaarden.
Lijkt dit begrip te vaag ? Laat ons eens terugdenken aan onze eerste vergaderingen. De aanwezigheid die wij, nieuwkomers, voelden in dat lokaal, was hetzelfde als het groepsgeweten. En het was oprecht - ons verwelkomen zonder hinderpalen of regels op te werpen.